سری اول


1-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

الف) گزینه Insert / New Slide                  ب) گزینه Insert / Table    
ج) گزینه Insert /Diagram                              د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

2-کدام گزینه درقسمت  Slide Layout برای  اضافه کردن فقط  اسلاید عنوان بکار می رود
     الف) Title Slide                           ب) Title And Text     
     ج) Title And Content             د) Title Only

3- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟
     الف)Blank Presentation  ب         From Design Template       
     ج)  From Auto Content Wizard     د)  New Presentation

4- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟
            الف) Format ب)Insert              ج)Tools      د)Edit

5-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند.............. گویند.
     الف)Slide Layout       ب)Slide Master                 ج)Slide Outline                 د) Blank Slide

6-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟
     الف)Clipart  ب)Insert File           ج) Word Art           د) From File

7- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟
            الف)Template ب)Existing       ج)Note Page      د) View

8-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟
     الف)Slide Show       ب)Slide Sorter           ج)View Slide        د) هیچکدام

9-در کدام قسمت از Slide Master می توان  شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و.... را تغییر داد؟
     الف) Master Title Style                ب) Master Text Style
     ج) Third Level                               د) Second Level

10-در کدام  قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد
     الف) With Previous         ب) Speed        ج) Start             د) Path
 
11- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟
الف)Ctrl + N   ب) Ctrl + M          ج) Ctrl + I  د) Alt+s
 
12-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟
الف) Note Page   ب)Slide Sorter     ج) Normal      د)Outline
 
13- برای حذف اسلاید انتخاب شده:
     الف) از منوی File گزینه Delete Slide   ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide
   ج) از منوی View گزینه Delete Slide  د)  از منوی Format گزینه Delete Slide
 
14-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .
الف)Ctrl + C     ب) Ctrl + X           ج) Ctrl + V           د) Ctrl + D
 
15- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه  فقط اسلاید جاری  اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play   ج)Slide Show  د) Automatically After
 
16-در کادرCustom Animation  و در سربرگTiming  ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟
الف) Start        ب)Delay           ج) Speed       د)Repeat

17- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود
الف) نوار وضعیت.        ب) نوار عنوان      .ج) نوار منو.           د) نوار ابزار.

18- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب......... می باشد؟
الف) نوارهای ابزار      ب)جا نگهدار              ج)عناصر گرافیکی        د) اسلایدها

19-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟
الف)Book1   ب) Presentation1   ج)Slide1          د) Ppt

20-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟
الف) Slide Sorter   ب)Outline       ج) Normal            د)Slide Show

۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟
            الف)E                  ب)Ecs             ج)Home              د)End


سری دوم


-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟
الف)5 ب)8 ج)4 د)2

2-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)
الف)Slide sorter ب)Normal ج)Out line د)Slide show

3-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.
الف)Shift ب)Ctrl ج)Alt د)Tab
4-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟
الف)اسلاید فعال ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش ج)نوع طرح اسلایدفعال د)همه موارد

5-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟
الف)Title slide ب)Plase holder ج)Task pan د)Slide sorter

6-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟
الف)trl+S ب)Ctrl+F ج)Ctrl+N د)ctrl+O
7-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟
الف)Ctrl+S ب) Ctrl+N ج)Ctrl+V د)Ctrl+D

8-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟
الف)Line color ب)Fill color ج)Dash style د)هیچکدام
9-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الف)Shadow slide ب)3-D style ج)Arrow style د)Insert clip art

10-جهت شماره گذاری اسلایدها چه مراحلی را باید طی کرد؟
الف)View/Header and footer/Slide number ب)View/Zoom
ج)View/Slide show د)هیچکدام

11-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟
الف)Blank presentation ب)Form design tamplate ج)Bullet د)الف وب

12-برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الف)By letter ب)By word ج)All at once د)همه موارد

13-استفاده از دکمه Insert tableدر نوار استاندارد برای درج..........می باشد.
الف)جدول ب)فیلد ج)رکورد د)نمودار

14-برای چاپ اسلاید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسلایدها گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)
الف)Print/Selection ب)Print/All ج)Print/Current slide د)Print/Custom show

15-در عمل انتقال اسلاید از محل اولیه......و در محل مکان نما قرار می گیرد.
الف)Copy ب)Cut ج)Print د) Delet

16-انتخاب کدام گزینه اسلاید را به طور خودکار نمایش می دهند؟
الف)Auto preview ب)Color schemes ج)Design template د)هیچکدام

17-در نوار قالب بندی Formatingفرمانی که جهت کاهش اندازه فونت به کار می رود کدام گزینه می باشد؟
الف)Increase font size ب)Decerase indent ج)Increase indent د)Descrease font size


سری سوم


- توسط کدام گزینه می توان با استفاده از الگوهای طراحی اسلاید ایجاد کرد؟
الف) bank and recent ب) new form existing ج) installed templates د)installed themes

2- فایلهای ایجاد شده در محیطپاورپوینت را چه می نامند؟
الف) presentation ب) book ج)document د) chart

3- کدام کلید ترکیبی یک اسلاید جدید درج می کند؟
الف) ctrl+m ب) ctrl+n ج) ctrl+s د)ctrl+p

4- برای دسترسی به پنجره slide layout از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟
الف) home ب) insert ج)design د) slide show

5- پسوند فایلهای ذخیره شده در PowerPoint 2007 کدام است؟
الف) PPT ب) PTX ج) PWX د) TPX
6- نام پیش فرض برای فایل جدید نمایشی چیست؟
الف) Peresentation1 ب) Slide1 ج) Page1 د) file1

7- کاربرد ناحیه note page چیست؟
الف) برای صفحه نمایش اسلایدها ب) جهت یادداشت نکته یا تذکر ج) جهت تغییر بزرگ نمایی د) برای نمایش وضعیت اسلایدها

8- برای استفاده از طرح های آماده از کدام گروه زبانه design استفاده می کنید؟
الف) font ب) theme ج) paragraph د) view

9- کدام نما برای مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟
الف) slide show ب) slide sorter ج) normal د) slide view

10- برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم؟
الف) design ب) home ج)insert د) view

11- برای گروه بندی کردن دو یا چند تصویر از چه دستوری استفاده می شود؟
الف) align ب) group ج)rotation د) crop

12- برای فعال کردن پنجره hyperlink از کدام کلیدهای ترکیبی باید استفاده کرد؟
الف) ctrl+k ب) ctrl+h ج)ctrl+o
د) ctrl+n
13- برای اضافه کردن سربرگ یا پاورقی به تمام اسلایدها از کدام گزینه slide master استفاده می شود؟
الف) header & footer ب) date & time ج) picture د)table

14- برای درج آمار از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) shapes ب) picture ج) AmartArt د) photo Album

15- برای درج اشکال گرافیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) picture ب) shapes ج)header د)view

16- کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد؟
الف) transition ب) show ج)design د) effect

17- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینه ی زبانه ی insert استفاده می شود؟
الف) picture ب) shapes ج) smart art د) action

18- کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد؟
الف) rehear timing ب) custom animation ج) slide transition د)automatically after

19- برای اعمال یک جلوه نمایشی بر روی تمامی اسلاید ها باید روی کدام گزینه کلیک کنید؟
الف) apply ب) ok ج) apply to all د) save as

20- برای درج فایل صوتیکدام زبانه را باید انتخاب کنیم؟
الف) home ب) design ج)insert د) animation

21- از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟
الف) start ب) delay ج)animations د) slide show
22- برای شروع نمایش از اسلاید جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) shift+f5 ب) f5 ج)f10 د) shift+f10

23- برای تنظیم وضوح تصویر در زمان نمایش از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) rehearse ب) resolution ج) custom د) current

24- برای جایگزینی کلمه پیشنهادی با کلمه ای که غلط املایی دارد کدام فرمان استفاده می شود؟
الف) change ب) add ج)ignore د) change all

25- انتخاب فایل صوتی از روی CD از طریق کدام پنجره انجام می شود؟
الف) effect option ب) insert cd audio ج) play cd audio د) animation


سری چهارم

1- ﺑﺮاي درج ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﺳﻼﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﻟﻒ) ﮔﺰﯾﻨﻪ Picture از ﺳﺮ ﺑﺮگ Design ب) ﮔﺰﯾﻨﻪ Chart از ﺳﺮ ﺑﺮگ View
*ج) ﮔﺰﯾﻨﻪ Picture از ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
2-ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن Shape ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
اﻟﻒ) Drawing از ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert ب) Drawing از ﺳﺮ ﺑﺮگ View
*ج) Drawing از ﺳﺮ ﺑﺮگ Home د) Picture از ﺳﺮ ﺑﺮگ Home
3- ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻼﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ) ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert ﮔﺰﯾﻨﻪ NewSlide ب) ﺳﺮ ﺑﺮگ View ﮔﺰﯾﻨﻪ Slide
*ج ) ﺳﺮ ﺑﺮگ Home ﮔﺰﯾﻨﻪ NewSlide د) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
4- ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﺮ اﻧﺪازه اﺳﻼﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
* اﻟﻒ) ﺳﺮ ﺑﺮگ Design ﮔﺮوه Setup Page ب) ﺳﺮ ﺑﺮگ Home ﮔﺮوه Page Setup
ج ) ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert ﮔﺮوه Size د) ﺳﺮ ﺑﺮگ Slide Show ﮔﺮوه Page Setup
5- ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
*اﻟﻒ) ﮔﺰﯾﻨﻪ Text Direction از ﺳﺮ ﺑﺮگ Home ب ) ﮔﺰﯾﻨﻪ Align Text از ﺳﺮ ﺑﺮگ Home
ج ) ﮔﺰﯾﻨﻪ Text Direction از ﺳﺮ ﺑﺮگ Insert د ) ﮔﺰﯾﻨﻪ port vate از ﺳﺮ ﺑﺮگ Home
6 - ﻧﺮم اﻓﺰار 2007power point ﺟﺰء ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
*اﻟﻒ- ﮐﺎرﺑﺮدي ب- ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ج- ﻣﺘﻨﯽ د- آﻣﺎري
7- ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ 2007power point را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
*اﻟﻒ- presentation ب- book ج- document د- chart
8- ﺑﺮاي درج ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﮐﺪام دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﻪ ي insert اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
chart -د art word -ج smart art -ب hyper link -اﻟﻒ*
9- ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺮگ insert اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
text box -د* picture -ج time & date -ب footer & header -اﻟﻒ
10- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ from current slide اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﮐﺪام اﺳﻼﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ- اﺳﻼﯾﺪ اول *ب- اﺳﻼﯾﺪ ﺟﺎري ج- اﺳﻼﯾﺪ آﺧﺮ د- اﺳﻼﯾﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ
11-ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
data basel(د book1(ج presentation1(ب* documentl(اﻟﻒ
12- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 2007power point ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ در ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ي دﮐﻤﻪ start ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
enter tainment -د accessories -ج all programs -ب* system tools -اﻟﻒ
13- ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي در power point ﯾﮏ ..... ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ....... ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
xls – spread sheet -د pot – slide -ج presentation – pptx -ب* docx - document -اﻟﻒ
14- در ﻣﺤﯿﻂ 2007power point ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﻮ ، ﻣﺠﻤﻮع دﺳﺘﻮرات ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ- ﺳﺮﺑﺮگ ب- ﻧﻮار دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ *ج- رﯾﺒﻮن د- ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ
15- ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼﯾﺪ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺮگ data اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
background style -د font effect -ج color fill -ب colors -اﻟﻒ


16- از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪام دﺳﺘﻮر ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﺻﻮت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ- start ب- delay ج- speed *د- repeat
17-ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
new from existing(د installed themes(ج my template(ب * blank and recent (اﻟﻒ
18- اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﻨﺠﺮه power point ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ؟
اﻟﻒ)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ب)ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪ *ج)زﺑﺎﻧﻪ slide د) زﺑﺎﻧﻪ outline
19– ازﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ را در ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ ﻗﺮار داد ؟:
اﻟﻒ – ﺳﺮﺑﺮگ Insert ،ﮔﺮوه Illustration ، دﮐﻤﻪ Shapes
ب – ﺳﺮﺑﺮگ Insert ، ﮔﺮوه Illustration ، دﮐﻤﻪ clip Art
ج – ﺳﺮﺑﺮگ Home ، ﮔﺮوه Drawing ، دﮐﻤﻪ shapes *د –ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ و ج
20 – از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ ؟
*اﻟﻒ – ﺳﺮﺑﺮگ Insert ، ﮔﺮوه Illustration ، دﮐﻤﻪ Shapes ، ﮔﺰﯾﻨﻪ Action Buttons
Action Buttons ﮔﺰﯾﻨﻪ ، smart Art دﮐﻤﻪ ، Illustration ﮔﺮوه ، Insert ﺳﺮﺑﺮگ – ب
ج – ﺳﺮﺑﺮگ Insert ، ﮔﺮوه Text ، دﮐﻤﻪ Word Art د – ﻫﯿﭽﮑﺪام
21 – ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ؟
setup slid Show دﮐﻤﻪ ، setup ﮔﺮوه ، Slid Show ﺳﺮﺑﺮگ – اﻟﻒ
* ب – ﺳﺮﺑﺮگ Animations ، ﮔﺮوه Animation ، دﮐﻤﻪ Animation Custom
ج – ﺳﺮﺑﺮگ slid Show ، ﮔﺮوه Start Slid Show ، دﮐﻤﻪ Show Custom Slid د – ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ و ج
22– ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ از ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮد ؟
اﻟﻒ – ﺳﺮﺑﺮگ Home *ب – ﺳﺮﺑﺮگ Insert ج – ﺳﺮﺑﺮگ View د – ﺳﺮﺑﺮگ Animations
23- ﺑﺮاي درج ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﮐﺪام دﺳﺘﻮرزﺑﺎﻧﻪ ي insert اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
chart(د wordArt(ج smart Art(ب Hyper link(اﻟﻒ*
24- ﺑﺮاي درج دﮐﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﮥ زﺑﺎﻧﮥ insert اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
Action(د Art smart(ج shapes(ب* picture(اﻟﻒ
25- ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮاي ﺻﻮت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟
play sound(د slides play Across(ج* clicked(ب Automatically(اﻟﻒ
26- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ From current slide اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﮐﺪام اﺳﻼﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ)اﺳﻼﯾﺪ اول ب)اﺳﻼﯾﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ج)اﺳﻼﯾﺪ آﺧﺮ *د)اﺳﻼﯾﺪ ﺟﺎري
27- ﮔﺮوه themes در ﮐﺪام زﺑﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد؟
اﻟﻒ)formats ب) home *ج)design د)view
28- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼﯾﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؟
اﻟﻒ) formats ب)home *ج)design د) view
29 –ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ...... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
اﻟﻒ) TPX ب) PTPX ج) PPT * د) PPTX
30 – در ﮐﺪام ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ را روي اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ؟
*اﻟﻒ) Insert ب) home ج) Design د) Animations31 – ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ Background Styles را از ﮐﺪام ﺳﺮ ﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
Slide show (د Design (ج* Insert (ب home (اﻟﻒ
32-ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در power point را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ؟
اﻟﻒ) document ب) book ج) chart * د) presentation
handout master -33 ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟
*اﻟﻒ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ب) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﯾﺎدداﺷﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه
ج)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي اﺷﯿﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ
د)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺷﯿﺎ در اﺳﻼﯾﺪ
34- ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
اﻟﻒ) fonts ب) Effect *ج) Colors د) Themes
35-ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺰء اﻧﻮاع ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؟
Slide view (د * Normal (ج Slide Sorter (ب Slide Show (اﻟﻒ
36- ﮐﺪام ﻧﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
Slide Show (د Normal (ج Slide Sorter (ب * Slide Show (اﻟﻒ
37- ﺑﺮاي درج ﺟﺪول از ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
اﻟﻒ) Design ب) Home *ج) Insert د) View
38-ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻫﺎي ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار از ﮐﺪام ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
switch row/column(د edit/ data(ج select data(ب* refresh data(اﻟﻒ
39-ﺑﺮاي رﺳﻢ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره از ﭼﻪ دﺳﺘﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
اﻟﻒ) Picture ب) Chart ج) WordArt *د) Shapes
40-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﮔﺬر اﺳﻼﯾﺪ اﺷﺎره دارد ؟
*اﻟﻒ) Transition ب) Show ج) Design د) Effect
41- ﺑﺮاي درج دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﺳﻼﯾﺪ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
Custom Animation (د Transition Slide (ج Action Button (ب* hide slide (اﻟﻒ
42-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮوي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﻼﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮد دارد ؟
Automatically After (د * Slide Transition (ج Custom Animation (ب Rehear Timing (اﻟﻒ
43-ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ.
notes Page(د Slide Show(ج * Slide Sorler(ب Normal(اﻟﻒ
44-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
Cutom Show(د Custom animation(ج Transition Slide(ب Slide show(اﻟﻒ*
45-ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب shapeرﺳﻢ ﺷﺪه ﮐﺪام ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
drawing tools(د* review(ج animation(ب slide master(اﻟﻒ
46-ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟
speed(د* on mouse click(ج animation(ب transition sound(اﻟﻒ
47-ﺑﺮاي اﯾﺠﺎدﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ازﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
Animation Schemes(د Custom Show(ج Buttons Aotion(ب * View Show(اﻟﻒ
49- ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ......ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ)واژه ﭘﺮداز ب)ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ *ج)اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ د)ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده
50- ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ ي ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ)pps * ب)pptx ج)xlsx د)potx
51- ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ داراي ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
slide sorter(د normal(ج* slidshow(ب out line(اﻟﻒ
52- ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺳﻼﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺪام روش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)راﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪ روي ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ new slide ب)از ﺳﺮﺑﺮگ homeو ﮔﺰﯾﻨﻪ new slide
ج)ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ctrl+m *د)ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
53-ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﮐﻪ در ........روي دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟
template(د blank presentation(ج slide master(ب* slide layout(اﻟﻒ
54- ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻫﺎي ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار از ﮐﺪام اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
switch row/column(د edit data(ج* select data(ب refresh data(اﻟﻒ
55- ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب shapeرﺳﻢ ﺷﺪه ﮐﺪام ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
drawing tool(د* review(ج animation(ب slide master(اﻟﻒ
56- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟
speed(د* on mouse click(ج animation(ب transition sound(اﻟﻒ
57- ﺑﺮاي ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ از ﮐﺪام دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
rehears timing دﮐﻤﻪ(د Hide slide (ج* slide show(ب set up slide show دﮐﻤﻪ(اﻟﻒ
58-ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ power pohnt 2007 را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
*اﻟﻒ)presentation ب)book ج)document د)chart
59-ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه اﺳﻼﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
*اﻟﻒ)ﺳﺮ ﺑﺮگ desingﮔﺮوهsetup ب)ﺳﺮ ﺑﺮگ homeﮔﺮوهpage setup
ج)ﺳﺮﺑﺮگ insertﮔﺮوهsize د)ﺳﺮﺑﺮگslide showeﮔﺮوهpage setup
60-ﺑﺮاي درج دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﺳﻼﯾﺪ از ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
custon animation(د transition slid(ج action button(ب* hide slide(اﻟﻒ
61-ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
notes page(د slide show(ج* slide sortet(ب normal(اﻟﻒ
62-ﺑﺮاي درج ﺟﺪول از ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﻟﻒ)Design ب)Home ج)Insert د)View
63-ﮐﺪام ﻧﻤﺎ ﺑﺮا ي ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
slide show(د normal(ج slide sorter(ب* slid show(اﻟﻒ
64-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﮔﺬر اﺳﻼﯾﺪ اﺷﺎره دارد؟
*اﻟﻒ)transition ب)show ج)design د)effect65-ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻼﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ)ﺳﺮ ﺑﺮگ insertﮔﺰﯾﻨﻪnew slide ب)ﺳﺮﺑﺮگ viewﮔﺰﯾﻨﻪslude
ctrl+nAccess(د new slideﮔﺰﯾﻨﻪhome(ج*
66- ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي درPowerpoint ﯾﮏ........... ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ............ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
xls-spreadsheet(د pxt-slide(ج pptx-presentation(ب* Doc-document(اﻟﻒ
67-ﺑﺮاي ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮ ﭼﺴﺐ از ﮐﺪام ﯾﮏ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻧﻪ Createاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
Blank Report(د Report(ج label(ب* Teport Design(اﻟﻒ
68-ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺧﻂ ﮐﺶ در ﻧﺮم اﻓﺰار PowerPoint2007ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
Home/Ruler(د View/Ruler(ج* Edit/Ruler(ب Insert/Ruler(اﻟﻒ
69-در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
outline(د Normal(ج* Slide Sorter(ب Slide Show(اﻟﻒ
70-ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﺳﻼﯾﺪ ﺟﺎري از ﮐﺪام ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
F6(د Shift+F5(ج* Ctrl+F5(ب F5(اﻟﻒ
71-ﺑﺮاي درج ﯾﮏ ﺟﺪول در Power Point از ﺳﺮﺑﺮگ Insertﮐﺪام روش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﻣﻮارد ﻫﻤﻪ(د* Table/excel Spreadsheet(ج Table/Insert Table(ب Table/Draw Table(اﻟﻒ
72-ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﺟﻠﻮ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﺳﻼﯾﺪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
Custom Slide Show(ب Transition to This Slide(اﻟﻒ
Transition Sound(د Custom Animation(ج*
73-ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺪام اﺳﻼﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
Slide Sorter(د Master Slide(ج* Title Slide(ب FIRST SLIDE(اﻟﻒ
ﺷﻮد؟ ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ Loop until next Sound اﻧﺘﺨﺎب-74
اﻟﻒ)ﭘﺨﺶ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
*ب)ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻌﺪي اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
ج)ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ اﺳﻼﯾﺪ اول ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد
د)ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﺳﻼﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد
75-اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﺪام ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﺑﺮاي آن دﮐﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟
Action Mouse Over(د Run Program(ج Hyperlink(ب* Action on Click(اﻟﻒ
76-ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاي اﻓﮑﺖ ﻫﺎ در Custom Animationﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟
Motion Paths(د* Emphasis(ج Exit(ب Entrance(اﻟﻒ
77-ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﯾﮏ ﮔﺮاف ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ از ﺳﺮ ﺑﺮگ Insertﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد؟
Clip Art(د Emphasis(ج SmartArt(ب* Shapes(اﻟﻒ
78-ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
Data basel(د Book1(ج Presentation1(ب* documentِ(اﻟﻒ
79-ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
MyTemplate(ب* Blank and Recent(اﻟﻒ
New From exis ting(د Installed Themes(ج
80-اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﻨﺠﺮه power pointﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ؟
اﻟﻒ)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ب)ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪ *ج)زﺑﺎﻧﻪSlide د)زﺑﺎﻧﻪoutline
81-ﮔﺮوهThemesدر ﮐﺪام زﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)Formats ب)Home *ج)Design د)View
82-ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼﯾﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؟
اﻟﻒ)Formast ب)Home *ج)Design د)View
83 –ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﺎدل Slide show ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
اﻟﻒ) F4 *ب)F5 ج) F6 د) F7
84- ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ذﺧﯿﺮه ي ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي Power point 2007 ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
Advance ﻗﺴﻤﺖ – Office ﻣﻨﻮي از Power Point Option(اﻟﻒ
Save ﻗﺴﻤﺖ– Office ﻣﻨﻮي از Power Point Option(ب*
Customize ﻗﺴﻤﺖ – Office ﻣﻨﻮي از Power Point Option (ج
Popular ﻗﺴﻤﺖ – Office ﻣﻨﻮي از Power Point Option ( د
85- در ﮐﺪام ﻧﻤﺎ ﮐﭙﯽ و ﺟﺎ ﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
Outline (د Notes Page(ج* Normal(ب Slide sorter(اﻟﻒ
86-ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي Slide Master درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)اﻟﮕﻮي ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي اراﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ب)اﻟﮕﻮي ﭼﺎپ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
ج)اﻟﮕﻮي ﻧﮑﺎت اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ. *د- اﻟﮕﻮي ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
87-ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف از ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﮐﺎدر ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺘﻦ،..........
اﻟﻒ)روي ﻣﺘﻦ دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ب)در اﺑﺘﺪاي ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ ﻣﺠﺪدا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
*ج)روي ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺎراﮔﺮاف ﺳﻪ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ (ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ) ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
د)ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي CTRL+A را ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
88-در ﺳﺮﺑﺮگ Outline اﮔﺮ ﺑﺮ روي ﻋﻨﻮان اﺳﻼﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ......... را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﻢ ،ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي درج ﻣﺘﻦ در اﺳﻼﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
Ctrl+Insert(د Insert(ج Ctrl+Enter(ب* Enter(اﻟﻒ
89- از ﮐﺪام اﺑﺰار ﺑﺮاي درج ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
Shapes(د SmartArt(ج* Chart(ب Clip Art(اﻟﻒ
90-ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ)Hierarchy ب)Relationship ج)List *د)Process
91-در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ........... ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﮑﻞ ..........، ﺷﮑﻞ ................. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻟﻒ) Shift - ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ - ﻣﺮﺑﻊ ب)Ctrl- ﺑﯿﻀﯽ – داﯾﺮه
ج)shift- ﺑﯿﻀﯽ – داﯾﺮه *د)ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ و ج
92-اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ روي آن ﭼﯿﺰي رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ،...........
اﻟﻒ)ﺑﺮ روي اﺳﻼﯾﺪ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از زﯾﺮ ﻣﻨﻮي Pointer Option ﻗﻠﻢ دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ب)ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي Ctrl+P را ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ج)ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي Ctrl+A را ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ *د)ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻟﻒ و ب
در ﭘﻨﺠﺮه Print از ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺴﻤﺖ :Print What ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻦ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
Slides(د Notes Pages(ج Handouts(ب Outline View(اﻟﻒ*
94-ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺬار (Transition) اﺳﻼﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ)اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي واﻗﻊ ﺑﺮ روي اﺳﻼﯾﺪ *ب)اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺮ اﺳﻼﯾﺪ
ج)زﻣﺎن ﺑﻨﺪي اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ د)اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ
95-ﮐﺪام ﻧﻤﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
Slide Sorter(د Outline(ج Slide Show(ب* Slide View(اﻟﻒ